Naše služby

Projekční činnost

Naše firma projektuje:

 • Průmyslové stavby a výrobní areály včetně příslušné infrastruktury
 • Obchodní centra a distribuční sklady
 • Sportovní stavby a rekreační objekty
 • Rodinné domy…

Inženýrská činnost

Zajišťujeme:

 • Provádění technických dozorů a výkon funkce koordinátora BOZ na stavbách
 • Stanoviska dotčených orgánů a organizací v rámci povolovacích řízení staveb
 • Veškerá povolení související se stavbou

Realizace staveb

V podmínkách České republiky je většina staveb realizována dodavatelským způsobem, tzn. stavebními firmami v postavení generálních dodavatelů, kteří svými režijními náklady podstatně navyšují výslednou cenu stavby. Investor nemá kontrolu nad volbou subdodavatelů, z čehož mohou vznikat komplikace v průběhu výstavby a  výsledné kvalitě.

My Vám nabízíme:

 • Celkovou úsporu 10 – 15% na realizačních nákladech vaší stavby
 • Úsporou realizačních nákladů stavby minimalizací obchodní přirážky na straně subdodavatelů
 • Úsporou na nákladech za provádění technického dozoru
 • Vyloučením nevhodných subdodavatelů z dodavatelského systému
 • Těchto úspor dosahujeme realizací staveb investorským-inženýrským způsobem

Vzorový model:

Úvodní pracovní jednání

Výběr projektanta

Projekční fáze

Příprava realizační fáze

Fáze realizace stavby

Přejímací řízení, kolaudace stavby

Činnosti v záruční lhůtě

Více se zobrazí po najetí myší na nadpis.

 • Vyjasnění představ investora o připravované stavbě, jejím účelu, estetické a cenové úrovni a určení základních postupových termínů
 • Určení způsobu výstavby, rozdělení stavby na jednotlivé subdodávky
 • Stanovení základních požadavků na způsob výběru subdodavatelů a obsah smluv o dílo
 • Řešení kontroly ekonomiky stavby
 • Specifikace zadání pro výběrové řízení
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Vyhlášení soutěže, vyhodnocení
 • Výběr nejvhodnější nabídky, zpracování návrhu smlouvy o dílo, podpis smlouvy
 • Zpracování harmonogramu projekčních operací
 • Připomínková řízení v jednotlivých fázích projekčních prací
 • Kontrola plnění harmonogramu, převzetí jednotlivých etap projektové dokumentace
 • Stavební řízení
 • Zpracování a odsouhlasení podrobného harmonogramu realizace stavby
 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběr jednotlivých subdodavatelů
 • Organizace a vyhodnocení soutěží na výběr jednotlivých subdodavatelů
 • Zpracování návrhů smluv o dílo
 • Zpracování harmonogramu financování
 • Koordinace jednotlivých subdodavatelů, kontrola jakosti prováděných prací
 • Kontrola dodavatelských faktur, vyhodnocení požadavků na změny smluvních cen
 • Kompletace záznamů o zkouškách a dokladů nutných pro kolaudaci stavby
 • Řešení případných požadovaných změn stavby ze strany investora, přejímka ucelených částí stavby
 • Závěrečné převzetí díla od jednotlivých subdodavatelů, provedení funkčních zkoušek
 • Kompletace veškerých dokladů o stavbě, archivace u investora
 • Konečné finanční vyhodnocení stavby
 • Řešení případných reklamací
 • Kontrola uvolňovaní finančních pozastávek jednotlivým subdodavatelům